BCM - Business Continuity Management

Vzhledem k tomu, že se řízení kontinuity týká celé firmy, je BCM často neprávem považováno za komplikovaný proces. Navíc, toto nesprávné pochopení nahrává fakt, že zavedení BCM vyžaduje změnu chování ze strany zaměstnanců zapojených do procesu.

 Níže najdete základní soubor informací o oblasti řízení kontinuity činností. Pro získání dalších informací či podání dotazů a připomínek nás neváhejte kontaktovat.  

Řízení kontinuity činností

Během krize se mění svět v chaos. Známé prostředí, které si myslíme, že známe, se během okamžiku promění v prostředí neznámé, či dokonce nepřátelské. Obvyklý obchodní model každodenní praxe přestává fungovat. Rutiny, zvyky a postupy mizí. V situaci, kdy se mění forma a rychlost komunikace, komunikační hierarchie, stávají se zásadními znalosti, přehled a spolupráce.

 Řízení kontinuity činností (BCM) se zaměřuje na zajištění kontinuity obchodních procesů a fungování společnosti. Nabízí systém opatření, aby organizace mohla za všech okolností pokračovat ve svých základních obchodních procesech a chránila svůj kapitál, mezi který patří i dobré jméno společnosti. 

 Produkt Řízení kontinuity činností se skládá z funkčních a použitelných opatření, která fungují efektivně jak preventivně tak represivně. Preventivní opatření pomáhají předcházet vzniku situací, které vedou k narušení kontinuity v rámci organizace. Represivní opatření pak v případě, že již krize nastala, snižují škodlivé následky na přijatelnou úroveň.

 

Rozsah BCM

BCM se týká celé firmy. Neboť výsledek firmy se počítá jako součet všech podnikových procesů dohromady. Proto veškeré činnosti týkající se procesů BCM, které zahrnují všechny obchodní procesy a činnosti zaměřené na zajištění kontinuity, mají celofiremní charakter. Možná že velké množství roztříštěných činností orientovaných na BCM již v rámci firmy fungují. Jejich hodnota je však relativní. Dokud BCM činnosti nejsou integrovány a fungují roztříštěně, není zamýšlený účel těchto činností naplněn a rovněž není dosaženo očekávaného výsledku. 

 Řízení kontinuity činností (BCM) je důležité pro každou firmu. Neexistuje firma, která by neměla slabiny a proto je každá firma vůči hrozbám zranitelná. Jestliže je firma zasažena ve slabém místě, vždy nastává krize. Krize se může projevit i méně zřetelně. Nicméně je třeba brát vědomí, že kdykoli je zpozorován kouř, média z něj udělají požár. A to i když kouř odvál vítr dávno pryč.

 Pokud je slabina zneužita, stává se z kontrolovatelného, bezpečného a předvídatelného světa svět plný bezmoci a strachu. A to v běžné obchodní praxi znamená vyčerpání všech kapacit týkajících se řízení. 

Rozsah BCM sahá ale dále než je přežití kalamity. Snaha podrobně rozumět organizaci přináší výhody, obzvláště jedná-li se nepředvídatelná místa. Proto preventivní opatření přijatá firmou po provedení hodnocení rizik obvykle přináší vysokou účinnost při minimálních investicích. Jedná se o drobné změny, které přináší mimořádné výsledky. Kromě toho může BCM přispět k posílení kritických podnikových procesů a činností tím, že odhalí citlivá místa, která jsou pod tlakem. Kdykoliv je u činnosti zkoumáno, jak je možné v ní pokračovat po havárii, může se stát v rámci nesouladu s běžným provozem, že činnost bude neproveditelná. Zlepšování procesu znamená jeho stabilizaci. Kritickým faktorem úspěchu je umožnit kontinuitu procesu. 

Kromě znalostí z oboru, je důležitá praxe a aplikování znalostí. Během krize, kdy se z ovladatelného, bezpečného a předvídatelného světa stává nepředvídatelný a hrozivý, není čas cokoli zkoušet. Chyba může mít dalekosáhlé následky. Firma, odpovědná za zažehnání následků krize, musí být připravena plnit svoje povinnosti. Toho lze dosáhnout pouze tréningem a praxí.