Model BCM procesu

Proces BCM (řízení kontinuity činností) se skládá ze čtyř cyklických kroků viz obrázek níže.

Popis jednotlivých kroků:

Plánuj - Stanovit politiku, cíle, úkoly, opatření, procesy a postupy kontinuity činností týkající se zvládání rizik a zlepšování kontinuity tak, aby jejich výsledky byly v souladu celkovými politikami a cíli organizace.

Dělej - Zavést a provozovat politiku, opatření, procesy a postupy kontinuity činností.

Kontroluj -  Monitorovat a přezkoumávat výkon ve vztahu k politice, cílům a praktickým zkušenostem kontinuity činností a podávat vedení organizace reporty o výsledcích, aby management mohl přezkoumat, určit a schválit opatření pro nápravu a zlepšení.

Jednej - Udržovat a zlepšovat systém řízení kontinuity činností organizace přijímáním nápravných i preventivních opatření na základě výsledků toho, že vedení společnosti přezkoumá a znovu vyhodnotí rozsah BCMS a politiku a cíle činností.

pdca_model_bcms.png
Poznámka: Na obrázku jsou u jednotlivých kroků zobrazeny odpovídající kapitoly z normy ISO 22301/2012.